Μέλη με δικαίωμα ψήφου στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 8ης Μαΐου 2022