Είσοδος Μελών στον Ν.Ο.Β. με χρήση βιομετρικών χαρακτηριστικών